ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Etik Kurul


Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Etik Kurulu Tanımı
Çocuk Endokrinolojisi alanında görev yapan hekimler arasında tıbbi uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan ikilemlere ilişkin etik ilkeler, normlar ve değerler ışığında ele almak, öneriler getirmek ve görüş oluşturmak üzere gönüllülük esasına göre çalışan yapı.


Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Etik Kurulu Üyeleri (2018-...)
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, Prof. Dr. Peyami Cinaz, Prof. Dr. Murat Aydın, Prof. Dr. Ömer Tarım

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Etik Kurulu Görevleri
Tıbbi uygulamalara bağlı olarak ortaya çıkan etik sorunlar söz konusu olduğunda, tıp etiğinin evrensel değerlerini dikkate alarak farklı görüş açıları üretmek ve bu konularda uzmanlık hizmeti vermek.
İyi-kötü, doğru-yanlış gibi görüşleri gerekçelendirmek.
Kurul, dernek üyelerinin mesleki yayın, araştırma ve etkinlikleri hakkında bilimsel, etik ve nesnel ölçütler ışığında görüş belirtebilir.


Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Etik Kurulu Çalışma Yöntemi
Kurul adayları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Adaylar Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği üyeleri arasından etik alanında donanımlı, uzmanlık alanında deneyimli ve bilgili üyeleri arasından liyakat, ekip çalışması ve işbirliğine yatkınlık ölçütlerine göre belirlenirler. Belirlenen adaylardan gönüllü olanlar Etik Kurul'u oluşturur.
Dernek Yönetim Kurulunun oluşturacağı görev grubu, etik kurul yönergesini hazırlar. Yönerge Dernek Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Üyelerin görev süresi, görev tanımı ve toplantı sıklığı oluşturulacak Yönerge’de tanımlanır. Yönerge’de ayrıca Kurul’un temel amaç ve etkinlikleri belirtilmeli, Yönerge dernek üyelerine duyurulmalıdır.
Etik Kurul, gündem gereğince toplanır
Etik Kurul danışman ya da gözlemci olarak, farklı disiplinlerden uzmanlar davet edilebilir.
Etik Kurul, bir danışma kurulu niteliğinde düşünce ve görüş belirtir; kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul dernek üyelerinin disiplin işlemlerini yürütmez.
Kararların oylamayla alınıp alınmayacağı Kurul’a bağlıdır; yine de, Kurul üyelerinin birbirini ikna etmeye çalışması ve mümkün olduğunca oylamadan kaçınılması tercih edilmelidir. İki farklı görüş oluştuğunda uygulanabilecek bir diğer yöntem, her iki görüşün de gerekçeleriyle birlikte karar verici organlara sunulmasıdır.
Etik Kurul, ayrıca, ulusal düzlemde Merkezi Etik Kurulu ile Yerel Etik Kurullarıyla işbirliği yapabilir.

 

Görev alan üyeler

2016-2018: Erol Mavi, Hülya Günöz ve Tahsin Teziç