ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Derneğin Tüzüğü


ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

21.05.2019

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Yayın Organı, Amaç ve Çalışma Alanı

 

Madde 1- Derneğin Adı, Merkezi ve Yayın Organı

Derneğin Adı             : Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği’dir.

Derneğin Merkezi          : İstanbul'dadır.

Derneğin Şubesi             : Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneğinin şubesi yok. Derneğin Şubesi açılmayacaktır.

Dernek Yayın Organı     : Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology Dergisi

 

Madde 2- Derneğin Amacı

Derneğin kuruluş amacı, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet biliminin yurt içinde gelişmesine katkıda bulunmak, bu konu ile uğraşan yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iletişim kurarak bilgi ve kaynak aktarımı sağlamak, bu yönde sorunları olan çocukların tıbbi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında ve bu bozuklukların önlenmesinde yardımcı olmak. Bu genel amacı gerçekleştirmek için yapılacak diğer tüm faaliyetler.

Madde 3- Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

 1. Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet konularında kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans ve panel gibi bilimsel eğitim çalışmaları yapmak,
 2. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet konularında hekimlere, hekim dışı sağlık görevlilerine, ailelere ve hasta çocuklara yönelik eğitim programları yürütmek,
 3. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet konularında bir bilgi arşivi (Elektronik ve/veya Fiziki) ve kitaplık düzenlemek,
 4. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabetle ilgili taramaları ve araştırmaları desteklemek, endokrin hastalıklarının ve büyüme bozukluklarının tanısı, önlenmesi ve tedavisi konularındaki yeniliklerin ülkemizde yerleşmesini sağlamak,
 5. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet konularında süreli ve süresiz çeşitli düzeyde yayınlar yapmak ve gerekli görüldüğü takdirde yapılmış bilimsel yayınlara ödüller vermek.
 6. Derneğin resmi yayın organı olan Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology dergisinin maddi sorumluluğunu iktisadi işletme üzerinden karşılamak ve/veya gerçekleştirmek,
 7. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet hizmetleri veren kuruluşlara (hastane, poliklinik vb.) yardım sağlamak,
 8. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet konularında çalışan ve çalışacak sağlık görevlilerine bilgi ve becerilerini artırmaları için kısa ve uzun süreli yol masrafı, burs ve benzeri parasal destek sağlamak,
 9. Büyüme ve gelişme, diyabet, erken ergenlik gibi endokrin sorunu olan çocuklar ve ailelerinin birbirlerini tanıması ve dayanışma grupları oluşturmasına yardımcı olmak, bu amaçla sosyal faaliyetler düzenlemek,
 10. Sosyal güvencesi olmayan dar gelirli ailelerin endokrin veya büyüme sorunu olan çocuklarının tedavi, takip ve eğitim giderlerine olanaklar ölçüsünde katkıda bulunmak,
 11. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet konusunda yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara uygun görüldüğü taktirde ödüller vererek bu yöndeki araştırmaları teşvik etmek,
 12. Endokrin hastalıkları ile ilgili yeni doğan tarama testlerinin yurt çapında düzenli olarak yapılması için gerekli uygulama ve organizasyona katkıda bulunmak,
 13. Tüm bu faaliyetler için yurt içi ve yurt dışı bilimsel ve sosyal amaçlı resmi ve özel kuruluşlar ya da kişilerle işbirliği yapmak,
 14. Çocuk endokrinolojisi ve diyabet alanında çok merkezli çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve bu çalışmalara maddi destek sağlamak,
 15. Dernek üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler ve benzeri sosyal faaliyetler düzenlemek,
 16. Dernek, asli ve tali amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve/veya gayrimenkul mallar ile demirbaşlar satın alabilir,
 17. Dernek, birincil ve ikincil amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak maksadı ile her türlü teknik araç ve/veya gereç, demirbaş,kırtasiye ve sarf malzemelerini temin ve tedarik edebilir,
 18. Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve/veya işletebilir,
 19. Dernek, asli amacının gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf kurabilir,
 20. Dernek, gerekli izinleri almak koşulu ile derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir,
 21. Dernek,asli amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçla kurulu derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir,
 22. Dernek, asli amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir,
 23. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikler açabilir,
 24. Dernek, aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon ve/veya konfederasyon çatısı altında birleşebilir,
 25. Derneğin asli amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 4- Üyelik ve Koşulları

 

Derneğin asil, onursal ve eş (Asosiye) üyelikleri vardır;

Asil Üyelik: Dernekler kanunumuzda yazılı niteliklere haiz olmak ve dernekçe belirlenen aidatını ödemeyi taahhüt etmek koşuluyla çocuk endokrinologları, çocuk endokrin ve diyabet konularında çalışan çocuk hastalıkları uzmanları derneğe üye olabilir. Eski üyelerin üyelikleri devam eder. Üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunda değerlendirilir, başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir, yeni üyeler ilk genel kurulda duyurulur. Dernek Yönetim kurulu, üyelik başvurularına ilişkin olarak en geç otuz (-30-) gün içerisinde başvuruda bulunanlara olumlu ya da olumsuz bir cevap vermek zorundadır.

Onursal Üyelik: Yurt içinde ve Yurt dışında derneğe özgün katkıda bulunanlara veya derneğin amaçları doğrultusunda çok önemli hizmetlerde bulunanlara yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir. Bu üyeler aidat ödemezler, onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Eş (Asosiye) üyelik: Pediatrik Endokrinoloji alanında bilimsel ve mesleki çalışmalarda bulunan, temel bilimlerde çalışan ve katkıda bulunan kişiler derneğe özgeçmişlerini gönderip Yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra eş (Asosiye) üye olabilirler.

 

Madde 5- Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir;

 

 • Kendiliğinden    : Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
 • Çıkma ile            : Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş aidat borçlarını ortadan kaldırmaz.
 • Çıkarılma ile      : Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:
 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı uyarı ve ikazlara rağmen üyelik aidatını altı (-6-) ay içerisinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5.   Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birini gerçekleştiren üye ilgili fiilin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterlerinden silinir ve dernek malvarlığı üzerinde hak iddia edemez.

 

Madde 6- Üyelerin Hakları

Her üyenin; Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel kurulda oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal üyelerin oy hakları yoktur.

 

Madde 7- Üyelerin Yükümlülükleri

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti verme borcu       : Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat ödenti tutarları dernek tarafından yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler        : Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmakla yükümlü olup, özellikle dernek asli amacının gerçekleştirilmesini güçleştirici ve/veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Madde 8- Dernek Organları

Derneğin Zorunlu Organları;

 • Genel kurul,
  • Denetim kuruludur.
  • Yönetim kurulu,

Derneğin Kurucuları:

Dernek kurucularının ad ve soyadları ile meslek, adres ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir.

Adı Soyadı Meslekleri Uyruğu Adres
Remide Olcay NEYZİ  Öğretim Üyesi
Prof. Dr. 
T.C. Gürcü kızı Sok. No:147/4
Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul
Sezer HATEMİ Öğretim Üyesi
Prof. Dr. 
T.C. Konaklar Mah.
Manolyalı Sokak No:19
4.Levent/İstanbul
Hülya GÜNÖZ Öğretim Üyesi
Prof. Dr. 
T.C. Halaskargazi Mah. Zafer Sok.
No:21/2 Şişli/İstanbul
Hatice Nurçin SAKA  Öğretim Üyesi
Prof. Dr. 
T.C. İncirli Caddesi No:87/5
Bakırköy/İstanbul
Rüveyde BUNDAK Öğretim Üyesi
Doç. Dr. 
T.C. Gülbahar Mah. Gayret Sok.
Barış Apt. No:14/10
Şişli/İst.
Fatma Feyza
DARENDELİLER
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. 
T.C. Vaniköy Caddesi No:32
Çengelköy/İstanbul
Oya ERCAN Öğretim Üyesi
Yar.Doç. Dr. 
T.C. Okmeydanı, Halit Ziya
Türkkan  Cad. Bilaş Sitesi C
Blok no:3/48 Şişli/İstanbul
Firdevs BAŞ Doktor T.C. Emniyet Evleri Güvercin
Sokak  Ar Apt. No:17/54
Levent/İstanbul

 

Madde 9- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı Toplantı Usulü

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 Genel kurul;

 1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

Olağan genel kurul, -3- (Üç) yılda bir Mart ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Merkez genel kurulunun toplantısı dernek yönetim kurulunun uygun gördüğü bir ilde yapılır.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek ve/veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ye yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durumda ilgili geri bırakmanın sebepleri ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (-6-)ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin(-2/3-) katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa mevcut durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan listedeki isimlerinin Karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması görevi divan başkanına aittir.

                                                                                                                                                                                

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri (%10)tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylama, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa veya benzeri bir muhafaza bölmesine atılması ile gerçekleştirilir. Gizli oylar, toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir (-1-)oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

 

Madde 10- Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;

           1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Dernek   için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8- Yönetim   kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelik ve/veya yönergelerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10- Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna gerekli yetkinin verilmesi,

11- Derneğin  uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olması, katılması veya ayrılması,

12- Derneğin   vakıf kurması,

13- Derneğin   fesih edilmesi,

14- Yönetim   kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

15- Derneğin  en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve verilen yetkilerin kullanılması,

16- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Derneğin yürütme organı olan Yönetim Kurulu, Dernek genel kurulunca, gizli oyla seçilir, derneğe kayıtlı üyeler arasından seçilen 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşturulur.

Yönetim kurulu üyeleri üst üste en fazla ikişer (-2-) kez seçilebilir, bir dönem ara verdikten sonra tekrar seçilebilirler.

              Yan dal uzmanlık öğrencilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci yönetim kurulu toplantılarına davetli olarak katılabilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler. Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden en az üç (-3-) kişinin Pediatrik Endokrinolog olması gerekir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sıradaki ilk yedek üye göreve çağrılır.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Başkan yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı hallerde onun görevini Başkan Yardımcısı üstlenir, yürütür. Genel Sekreter, tüzük ve yönetim kurulu kararlarının tutulmasını sağlar ve derneğin her türlü yazışmasını yürütür. Sayman, üyelik ödeneklerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Ödeme yapmayan üyeleri saptayarak genel sekretere gereğinin yapılması için bilgi verir. Derneğin olağan ve/veya olağandışı her türlü gelirini kayda alır. Yönetim kurulu kararları uyarınca gerekli harcamaları yapar. Gelir ve Gideri usulüne uygun olarak izler, gerekli defterleri tutar.

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

 

1- Derneğin, dernek tüzüğü uyarınca, asli amacı doğrultusunda en etkin şekilde çalışmasını yönetim kurulu sağlar. Derneği dernek başkanı temsil eder, ancak gerektiğinde yönetim kurulu üyelerine temsil yetkisi verilebilir,

2- Derneğin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin tüm işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Gerektiğinde Derneğin çalışmaları ile ilgili bilimsel, sosyal komisyonlar ile danışma kurul veya komisyonları oluşturmak, yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve/veya taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek ve/veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Gerekli   görülen yerlerde dernek adına temsilcilik açılmasını sağlamak,

6- Genel  kurulda alınan kararları uygulamak,

7- Her  faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek,

10- Derneğin  amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

            11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

 

Madde 11- Başkanın Görev ve Yetkileri

 

 1. Derneği, almış olduğu temsil yetkisi çerçevesinde sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 2. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (-30-)gün içerisinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 3.  Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerin otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar,
 4. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar,
 5. Derneğin yıl sonu itibarı ile faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği bir beyanname ile her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
 6. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
 7. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 8. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 9. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkezin görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar
 10. Mevzuatta dernek başkanınca yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır

 

Madde 12- Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulu, bir sonraki seçim yapılıncaya dek Dernek Genel kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Elde edilen denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Derneğin Gelirleri

Madde 13- Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

1- Üye aidatı    : Üyelerden Yıllık olarak 100,00.-TL. (Yüz Türk Lirası) aidat alınır. Genel kurul, bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir,

2- Gerçek  ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3- Dernek   tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve bilimsel konferans, kongre, sempozyum gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Derneğin   mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6- Derneğin,  amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- Diğer gelirler.

Madde 14-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gibi harcama belgeleri karşılığında yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Derneğin paraları ulusal bankalardan birine yatırılır. Bankadan para çekme işlemi, başkan ya da genel sekreterin imzası ile birlikte saymanın imzasından oluşan ortak iki imza ile gerçekleştirilir. Yönetim kurulunun saptayacağı tutarda nakit para saymanın kasasında durur.

Madde 15- Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 16- Derneğin İç Denetimi

                                                                                                                          

Dernekte,  Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerekli görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 17- Derneğin Feshi ve Tasfiye

Dernek genel kurulu gerekli gördüğü taktirde derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin Tüzel Kişiliği feshedildiği takdirde derneğin tüm para, mal varlık ve hakları, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyüme - Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı'na devredilir.

Derneğin para, mal varlık ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Madde 18- Lokal ve Tesis Açma

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Madde 19- Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 20- Defter ve Kayıtlar

Dernek, ilgili kanun ve mevzuat doğrultusunda tutulması zorunlu olan defterleri tutar.

 • Üye Defteri,
 • Yevmiye defteri, Defter-i Kebir,
 • Envanter defteri,
 • İşletme defteri,
 • Yönetim kurulu karar defteri,
 • Alındı belgesi kayıt defleri.

Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

 

Madde 21-Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlara ilişkin olarak Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.