ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

Diyabet 2020 Projesi Haberleri


Diyabet 2020 projesi kapsamında “çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisinin geliştirilmesi” grup çalışmasını yapmak ve dernek bünyesinde oluşturulan “Diyabet Çalışma Grubu” çalışmalarını gözden geçirmek amacıyla Ankara’da bir toplantı gerçekleştirildi.

 

 

 

Toplantının ayrıntıları ve alınan kararlar şu şekildedir;

 1. Toplantıda öncelikle Diyabet 2020 ve daha sonra Sağlık Bakanlığı Ulusal Diyabet Programı çalışmaları kapsamında çocukluk çağı diyabetinin nasıl ele alınması üzerinde duruldu. Bu çerçevede çocukluk çağı diyabeti ile ilgili konuların “Çocukluk Çağında Diyabet Bakım ve Tedavisinin Geliştirilmesi, Komplikasyonların Önlenmesi Grubu” adı altında ayrı bir başlıkla ele alınması, bunun yanında proje ve Ulusal Diyabet Programı içindeki başta diyabetin önlenmesi olmak üzere diğer gruplara aktif olarak katılınması kararlaştırıldı
 2. Daha sonra  sırayla Epidemiyoloji ve diyabetli çocukların kayıt altına alınması, Diyabetli çocukların sosyal sorunları ve hakları, Diyabet bakımın geliştirilmesi ve diyabet ekibi, Diyabet eğitimi ve farkındalık, Tip 2 diyabet ve risk faktörleri konuları durum saptamasına öncelik verilerek tartışıldı. Tartışmaların raportörlüğü Diyabet 2020 Proje sorumlusu Dr. Tomris Cesuroğlu tarafından yapıldı. Ayrıca toplantıdaki konuşmalar kaydedildi. Toplantının ayrıntılı raporu Dr. Tomris hanım tarafından hazırlanacak
 3. Çocukluk çağında diyabet epidemiyolojisi (insidans, prevalans) , metabolik kontrol, okulda diyabet bakımı, diyabetik ketoasidoz ile başvuru sıklığı ve diğer klinik özellikler konularında çeşitli merkezler verilerini sundu. Önümüzdeki yıl başından itibaren yeni bir insidans çalışması yapılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede
  1. Mevcut verileri toplayıp bir rapor haline getirmek ve
  2. İnsidans çalışması konusunda teknik çalışma yapmak ve bir proje hazırlamak üzere Dr. Damla Gökşen’in koordinatörlüğünde ( Dr. Serap Turan, Dr.Filiz Çizmecioğlu, Dr. Zehra Aycan, Dr. Nuri Özbek…) bir alt çalışma grubu kurulmasına karar verildi
 4. Diyabetli çocukların sosyal sorunları tartışıldı. Bu kapsamda kreş ve anaokullarına diyabetli çocukların alınmasında zorluklar çıkarıldığı, insülin pompa katkı payının diyabetli çocuklar için daha düşük tutulması, keton çubukları ve lanset ücretlerinin ödenmesi, SGK kapsamının 18 yaşında üzerinde devam etmesi, diyabet tedavisinin paket kapsamı dışına çıkarılması, yeşil kartlı çocukların strip ücretlerin karşılanmasındaki sorunlar, endikasyon olan durumlarda ayda 150 den fazla strip ücretinin karşılanması, küçük çocuklar için dilüe insülin sağlanması ve enjektörler için 5 mm iğne ucu sağlanması, diyabet kamp ücretlerinin SGK kapsamına alınması, işini kaybeden diyabetli çocuk ailelerine ayni yardım yapılması, glükometre kalitesinin denetlenmesi gibi konular üzerinde duruldu ve acil konularda dernek tarafından yetkililere yazı yazılması kararlaştırıldı.
 5. Diyabet bakımı ve ekibi konusunda merkezlerin durumunu değerlendirmek amacıyla hazırlanan anketin geliştirilerek yeniden yapılması, Diyabet bakımı ve ekibi kapsamında diyabet ekibinin çocuk endokrinolojisi uzmanı, çocuk diyabet hemşiresi, çocuk diyabet diyetisyeni ve psikologdan oluştuğu, çocuk diyabet hemşiresi, çocuk diyabet diyetisyeni norm kadrolarının tanımlanması, diyabet ekibinin sürekli eğitiminin dernek bünyesinde düzenlenen kurslarla sürdürülmesi, diyabetli çocukların mümkünse bütün izleminin çocuk endokrinolojisi olan merkezlerde, bu mümkün değilse yılda en az bir kez çocuk endokrinoloji merkezlerinde kontrol edilmek şartıyla çocuk hekimleri tarafından izlenmesi ve erişkin diyabet uzmanlarının çocuk hastaları izlemesinin önlenmesi, diyabet eğitiminin her seansının SGK tarafından ücretlendirilmesi ve bunun diyabet ekibi üyelerine “performans” olarak yansıtılması, HbA1c için referans laboratuarlar belirlenmesi, metabolik kontrolü kötü olan çocukların öğretmenler tarafından izlenmesi ve bu konularda sınıf öğretmeni ve/veya sağlık bilgisi öğretmenlerine yönelik her ilde toplantı yapılması, hastaneden taburcu olurken öğretmenlere yönelik uyarılar içeren mektubun geliştirilmesi ve her ünitenin bu standart mektubu kullanması, okullarda glukagon bulundurulması gibi konular üzeride duruldu. Bu kapsamdaki çalışmaları planlamak üzere Dr. İlknur Arslanoğlunun koordinatörlüğünde bir alt çalışma grubu kuruldu
 6. Diyabet eğitimi ve farkındalık kapsamında var olan diyabet eğitim materyallerinin ( Hacettepe Tıp Fakültesinin “Diyabetle El Ele kitabı”) bütün ünitelerce kullanılması ve bu kitabın ilk aşamada hastalara ulaştırılmasının sağlanması, Dr.Şükrü Hatun koordinatörlüğünde bir süredir sürdürülen ve elektronik eğitim materyali üretimini amaçlayan “Arkadaşım diyabet” projesinin diyabet çalışma grubunun danışmanlığında ve aktif katkıda bulunmak isteyen üyelerin (Dr.Serap Turan ve Dr. Nurgün Kandemir) katkıları ile dernek tarafından desteklenen bir proje haline getirilmesine ve proje kapsamının grupla paylaşılmasına, pediatristlere, aile hekimlerine ve acil hekimlerine yönelik diyabet kursları yapılmasına karar verildi. Farkındalık kapsamında topluma ve öğretmenlere yönelik faaliyetler yapılmasına, Ege ve Kocaeli Tıp Fakültesi deneyimleri çerçevesinde “öğrencimde diyabet olabilir mi?” isimli broşür ve diyabet bulguları konusunda farkındalık yaratan bir afiş hazırlanması (Kocaelide kullanılan afişin yeni bir versiyonu olabilir) ve milli eğitim bakanlığe ile işbirliği yapılarak bütün okullara dağıtılmasına karar verildi. Diyabet eğitimi ve farkındalık konusunda Dr:Şükran Darcan’ın koordinatörlüğünde bir alt grup kuruldu.
 7. Tip 2 diyabet ve risk faktörleri kapsamında ülkemizde obesite, metabolik sendrom, glükoz intoleransı ve Tip 2 diyabet konusunun halihazırda önemli bir konu olduğu ve giderek önem kazanacağı, bu konudaki verilerin rapor haline getirilmesi, ulusal obezite programı çerçevesinde pediatrik endokrin grubunun daha aktif bir çalışma yapması, okullarda obesitenin önlenmesi çalışmaları yapılması, Tarım Bakanlığı ile hazır gıdaların denetimi konusunda çalışma yapılması, şekerli içecek tüketiminin azaltılması için çaba gösterilmesi konuları üzerinde duruldu. Bu kapsamdaki çalışmaları yapmak üzere Dr. Aysun Bideci’nin koordinatörlüğünde bir alt grup kurulmasına karar verildi.
 8. Yukarıda özet olarak değinilen çalışmalar konusunda Kasım ayında Antalya’da bir toplantı yapılması ve Ocak 2010’da yapılacak “çözümler” odaklı “Diyabet 2020” çalıştayına hazırlık yapılmasına karar verildi.
 9. Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği Diyabet Çalışma Grubu’nun 2 hemşire, 2 diyetisyen, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile güçlendirilmesine ( Yeni liste ilişikte), toplantı özeti ve çalışma grubu listesinin dernek web sayfasında yayımlanmasına karar verildi.